fbpx
 

Poľnohospodárstvo

Vďaka dronom zažíva poľnohospodárstvo revolúciu. Agronómovia, poľnohospodárski inžinieri a farmári majú vďaka dátam z dronov nevídane presné poznatky o svojich rastlinách a presnejšie plánujú a riadia svoje činnosti. Dosahujú nižšie náklady a vyššie výnosy. Presvedčte sa o tom aj vy.

Poľnohospodárstvo

Vďaka dronom zažíva poľnohospodárstvo revolúciu. Agronómovia, poľnohospodárski inžinieri a farmári majú vďaka dátam z dronov nevídane presné poznatky o svojich rastlinách a presnejšie plánujú a riadia svoje činnosti. Dosahujú nižšie náklady a vyššie výnosy. Presvedčte sa o tom aj vy.

Precízne poľnohospodárstvo

Precízne poľnohospodárstvo

Termínom precízne poľnohospodárstvo sa označuje nový systém hospodárenia na pôde umožňujúci prispôsobiť vykonávané pracovné operácie pri pestovaní poľných plodín tzv. priestorovej variabilite. S týmto systémom hospodárenia je spojená snaha dosiahnuť čo najlepšie úrody poľnohospodárskych plodín a zlepšiť odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, pritom čo najmenej zaťažiť životné prostredie a zároveň vziať do úvahy premenlivé vlastnosti porastu a pôdy: inými slovami používať hnojivá, alebo pesticídy len tam, kde je to skutočne potrebné a len v nevyhnutnom množstve. To všetko vedie k zmene zaužívaných spôsobov hospodárenia z minulých rokov a k využívaniu najmodernejšej techniky a technológií v poľnohospodárskej praxi.
Prvým a najkritickejším krokom pre správne nastavenie variabilnej dávky hnojiva, alebo pesticídov je nadobudnutie informácií o aktuálnej zásobenosti porastu dusíkom a celkového stavu porastu.
Drone Vision ponúka rýchle a presné získanie informácií pomocou dronov šité na mieru pre každého zákazníka.
Výstupy poskytujeme vo formátoch kompatibilných s väčšinou modernej poľnohospodárskej techniky.

Využitie

Technológie precízneho poľnohospodárstva poskytujú pridanú hodnotu od obdobia klíčenia až po obdobie odhadovania výnosov pred žatvou a plánovania na ďaľšiu sezónu.
Monitorovanie plodín

Monitorovanie plodín

Časté monitorovanie multispektrálnymi kamerami umožňuje agronómom získať okamžitý prehľad o stave plodín a umožní včasne a presne reagovať na ich potreby.
Analýza pôdy

Analýza pôdy

Získané dáta ako napríklad teplota, vlhkosť, sklon, model povrchu pôdy zjednodušujú rozhodovanie pri správe polí.
Klíčivosť a vitalita

Klíčivosť a vitalita

Spresnite rozhodovanie na základe dát o klíčivosti a vitality plodín
Úrodnosť

Úrodnosť

Zaistite úrodnosť v priebehu vegetačného obdobia za pomoci zozbieraných dát a doprajte rastlinám priaznivé životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť ich požiadavky na vlahu a živiny.
Choroby

Choroby

Aj v tomto smere môže byť prieskum zo vzduchu veľkou pomocou. Presná lokalizácia ohnísk šírenia choroby umožňuje cielenú aplikáciu postrekov a optimalizáciu ich množstva.
Škody

Škody

Zjednodušte dokladovanie škôd získaním fotografií zo vzduchu, na ktorých je možné presne identifikovať poškodené plochy.
Zavlažovanie

Zavlažovanie

Včasné odhalenie miest s nedostatkom vlahy môže poľnohospodárovi ušetriť nielen vodu, ale aj čas a energiu. Na základe multispekrálnych snímok je možné odhadnúť nielen obsah vody v listoch, ale aj celkové pomery na danom mieste.
Precízne poľnohospodárstvo

Plánovanie žatvy

Vykonanie rýchlej inšpekcie umožňuje spraviť správne rozhodnutie o začiatku žatvy na základe dát z celého územia.

Odrazivosť svetelného spektra

Na analýzu rastlín využívame multispektrálnu kameru. Tá zachytáva rôznu odrazivosť jednotlivých vlnových dĺžok od vegetácie, je závislá od buniek obsahujúcich pigmenty (chlorofyl) a od buniek, ktoré tvoria štruktúru bunky (mezofyl). V prípade zdravej vegetácie bunky s pigmentmi absorbujú modré a červené svetlo a odrážajú zelenú časť viditeľného spektra. Preto sa pri pozorovaní voľným okom javí porast ako zelený. Bunky mezofylu súčasne odrážajú až 60 % blízkeho infračerveného žiarenia, označovaného ako NIR (Near Infrared). Ak je vegetácia pod stresom (deficit dusíka, vody a pod.), začína byť odrážané aj červené a modré svetlo, pričom v oblasti NIR odrazivosť klesne. Hodnoty odrazivosti sa prepočítavajú na tzv. vegetačné indexy, ktoré sú už priamo korelované s charakteristikami porastu ako je obsah chlorofylu, počet odnoží, obsah dusíka atď. Výsledkom snímania je mapa variability porastu, na základe ktorej je možné vytvoriť aplikačnú mapu.
Na analýzu rastlín využívame multispektrálnu kameru.